Договір оферти

1. Загальні положення

1.1. Даний Договір є офіційною пропозицією (публічною офертою) Прізвище, ім’я, по батькові/Назва організації/Назва магазину (надалі «Виконавець») для повністю дієздатної фізичної (далі – «Замовник»), яка прийме цю пропозицію на вказаних нижче умовах.

1.2. Згідно з Цивільним Кодексом України, цей договір публічної оферти є офіційною пропозицією власника сайту www.olexandrignatov.com (далі – «Сайт»), фізичної особи – підприємця Ігнатова Олександра Борисовича, державна реєстрація № 2 415 000 0000 09704. облікової картки платника податків: 3373411378 (далі – «Виконавець»), укласти договір про виконання робіт дистанційним способом, через інтернет (далі – «Договір») з будь-якою фізичною або юридичною особою (далі – «Користувач»).

1.3. Моментом повного та беззастережного прийняття Замовником пропозиції Виконавця укласти Договір оферти (акцептом оферти) вважається факт підтвердження готовності здійснити оплату послуги Виконавця за допомогою натискання кнопки «Сплатити» на сайті https://olexandrignatov.com/. Текст цього Договору-оферти (далі за текстом – «Договір») розміщено за адресою: https://olexandrignatov.com/course/offer.

1.4. Здійснюючи акцепт Договору в порядку, визначеному п. 1.3 Договору, Замовник підтверджує, що він ознайомлений, згоден, повністю та беззастережно приймає всі умови Договору у тому вигляді, в якому вони викладені у тексті Договору, у тому числі у додатках до Договору, що є його невід’ємна частина.

1.5. Клієнт погоджується, що акцепт Договору у порядку, зазначеному у п. 1.2 Договору є укладенням Договору на умовах, викладених у ньому.

1.6. Договір не може бути відкликаний.

1.7. Договір не вимагає скріплення печатками та/або підписання Замовником та Виконавцем (далі – Сторони) і зберігає при цьому юридичну силу.

2. Предмет договору

2.1. Предметом цього Договору є винагорода надання Виконавцем освітніх послуг відповідно до умов цього Договору.

2.2. Замовник повністю приймає умови Договору та оплачує послуги Виконавця відповідно до умов цього Договору.

3. Оплата Послуг

3.1. Вартість послуг за Договором визначається відповідно до чинних цін та прописана на сайті https://olexandrignatov.com/

3.2. Вартість послуги може змінюватись Виконавцем в односторонньому порядку. 3.3. Способи оплати послуги вказані під час оформлення платежу.

4. Інтелектуальна власність

4.1. Вся текстовая информация и графические изображения, находящиеся на сайте https://olexandrignatov.com/ являются собственностью Исполнителя.

5. Особливі умови та відповідальність сторін.

5.1. Виконавець несе відповідальність за своєчасність послуг, що надаються при виконанні Замовником встановлених вимог та правил, розміщених на сайті https://olexandrignatov.com/.

5.2. Виконавець звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення спричинене дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежу, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії, страйки, громадянські заворушення, заворушення, будь-які інші обставини, не обмежуючись цим, які можуть вплинути на виконання Виконавцем Договору.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за якість зв’язку загального користування або служб, що надають доступ Замовника до його послуг.

6. Конфіденційність та захист персональної інформації

6.1. Виконавець зобов’язується не розголошувати отриману від Замовника інформацію.

6.2. Не вважається порушенням зобов’язань розголошення інформації відповідно до обґрунтованих та застосовних вимог закону.

6.3. Виконавець отримує інформацію про IP-адресу відвідувача Сайту https://olexandrignatov.com/. Ця інформація не використовується для встановлення особи відвідувача.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за відомості, надані Замовником на сайті https://olexandrignatov.com/ у загальнодоступній формі.

7. Порядок розгляду претензій та суперечок

7.1. Претензії Замовника щодо послуг приймаються Виконавцем до розгляду електронною поштою протягом 2 (робочих) днів з моменту виникнення спірної ситуації.

7.2. При розгляді спірних ситуацій Виконавець має право запросити у Замовника всю цікаву документацію щодо заходу, що розглядається. У разі ненадання Замовником документів протягом 1 робочого дня після дня вимоги, претензія до розгляду Виконавцем не підлягає.

7.3. Виконавець і Замовник, враховуючи характер послуг, що надаються, зобов’язуються у разі виникнення спорів та розбіжностей, пов’язаних з наданням послуг, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору у досудовому порядку сторони мають право звернутися до суду.

8. Інші умови

8.1. Замовник має всі права та повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.

8.2. Замовник має право у будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від послуг Виконавця. У разі односторонньої відмови Замовника від послуг Виконавця здійснена оплата не повертається, але може бути перенесена на іншу послугу.

8.3. Виконавець залишає за собою право змінювати або доповнювати будь-які умови цього Договору в будь-який час, опубліковуючи всі зміни на своєму сайті.

8.4. З усіх питань, які не врегульовані цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

8.5. Визнання судом недійсності будь-якого положення цього Договору та правил не тягне за собою недійсність інших положень.

9. Реквізити Виконавця

ФОП Ігнатов Олександр Борисович

10. Контактні Дані

Фізична особа-підприємець Ігнатов Олександр Борисович

Тел./Факс представника в Україні: +38 (068) 173 73 89

e-mail: support@olexandrignatov.com